Odborný léčebný ústav Paseka Akreditováno
Odborný léčebný ústav Paseka Akreditováno

Historie po sloučení - rok 2015

 Rok 2015 a .......

Od 1.1.2015 došlo ke sloučení organizací OLÚ Paseka a OLÚNG Moravský Beroun
Rada Olomouckého kraje dne 24.7.2014 svým usnesením souhlasila se záměrem sloučení svých příspěvkových organizací dle §27 zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č.250/2000 Sb. Toto usnesení bylo schváleno ZOK dne 19.9.2014 - UZ/12/42/2014.

Došlo ke vzniku lůžkového zdravotnického zařízení s celkem 472 lůžky.

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. poskytuje  následnou a dlouhodobou zdravotní  lůžkovou péči, ambulantní péči a sociální péči na lůžkách sociální hospitalizace. Zdravotní péče je poskytována  na čtyřech pracovištích, sociální péče na jednom. Další poskytovanou službou je doplňková činnost.

Pracoviště Paseka poskytuje  následnou lůžkovou péči na odděleních PNE, LNP, rehabilitace, dlouhodobou lůžkovou zdravotní péči na ošetřovatelských lůžkách a ambulantní péči  v oborech rehabilitace, fyzioterapie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, praktický lékař, chirurgie.  Služby komplementu poskytuje pracoviště radiologie (skiagrafie a skiaskopie) a laboratoř klinické biochemie. 

Pracoviště Moravský Beroun poskytuje  následnou lůžkovou péči na oddělení LNP,  dlouhodobou lůžkovou zdravotní péči na ošetřovatelských lůžkách, sociální péči na lůžkách sociální hospitalizace ve zdravotnickém zařízení a ambulantní péči  v oborech rehabilitace, fyzioterapie, neurologie, diabetologie, vnitřní lékařství.  Služby komplementu poskytuje pracoviště radiologie (skiagrafie a skiaskopie) a odběrové místo laboratoře klinické biochemie pracoviště Paseka. 

Pracoviště  Uničov poskytuje  ambulantní péči v oboru pneumologie a ftizeologie a služby  komplementu - laboratoř klinické biochemie.

Pracoviště Olomouc poskytuje ambulantní péči v oborech neurologie a psychiatrie.

Společná historie 

Rok 2015

Z důvodu lepšího využití lůžkového fondu, k zajištění péče o pacienty v celém spektru následné péče byla po nasmlouvání se zdravotními pojišťovnami zřízena ošetřovatelská lůžka na pracovišti v Moravském Berouně, čímž došlo k doplnění spektra služeb.

Pracoviště prošlo supervizí a získalo certifikát " Garance kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ranami ".

Tento rok probíhal ve znamení  sloučení dvou organizací, většina aktivit byla podřízena nastavení funkčnosti nově vytvořeného systému. 

Probíhaly investiční akce - zateplení budovy A na pracovišti v Pasece a oprava soklu Pavilonu 1 na pracovišti v Moravském Berouně. Došlo k nákupu dalších přístrojů a vybavení pro zdravotnický i nezdravotnický úsek. 

V tomto roce začaly  a pokračovaly větší investiční akce - na pracovišti v Pasece  projekt " Budova C- I. etapa, 1. část - nádstavba nad kinosálem a vybudování izolace TBC", pokračovala revitalizace přírodního parku, na pracovišti v Moravském Berouně  proběhla rekonstrukce budovy prádeny- po rekonstrukci byla zřízena spisovna pro sloučené ústavy a v říjnu začala  " Modernizace lůžkového fondu OLÚ Moravský Beroun"- modernizace lůžkových oddělení, vzdělávání  personálu a vybavení interiéru Pavilonu 1 z fondů švýcarsko-české spolupráce společně s akcemi, které si tento projekt vyžádal. Začala akce vybudování plynových kotelen pro budovy pracoviště Moravský Beroun s cílem úspory energie a vytvoření nezávislosti na dálkovém přívodu tepla. 

V rámci NIS byl rozšířen modul stravovacího provozu.

Rok 2016

Nastavení organizace práce a struktury, společně s nastavenou úrovní a standardem léčebné a ošetřovatelské péče bylo potvrzeno  obhájením certifikátu kvality Spojené akreditační komise ČR v dubnu 2016 a  obhájení certifikátu pracoviště Basální stimulace při supervizi.

Na pracovišti Moravský Beroun v roce 2016 byla ukončena významná akce – "Modernizace GO Moravský Beroun "– za finančního přispění OK a dotačního titulu z švýcarsko-českých fondů. Tato akce znamenala kompletní modernizaci 2 lůžkových oddělení s vybudováním ménělůžkových pokojů se sociálním příslušenstvím, včetně mobiliáře a vzdělávacího programu pro personál.  Byly také dokončeny akce, které si tato rekonstrukce vyžádala - oprava skrukturované kabeláže a EPS, stavební opravy RTG pracoviště Moravský Beroun, sanace zdiva Pavilonu 1  a sanace zdiva a sklepních prostor Pavilonu 2,  pokračovalo budování plynových kotelen.

Na pracovišti v Pasece  došlo k rekonstrukci výtahů v budově B a oprava protipožární přepážky na oddělení VIII.  Byla vybudována nová část oddělení VI. v budově C – akce: „Modernizace budovy C- I. etapa I. část- izolace TBC“, financované z dotace MZČR a dofinancování Olomouckým krajem. Touto akcí došlo k vybudování samostatného oddělení pro léčbu nemocných s aktivní tuberkulózou, které má kapacitu 10 lůžek v ménělůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím a s kompletním vlastním zázemím pro tyto nemocné.

Došlo k dovybavení nemocničními lůžky, antidekubitními systémy, sprchovacími vozíky,  apod. V rámci NIS byl zaveden systém medikace a logistiky.

 V rámci lůžkových oddělení došlo k přesunu lůžek sociální hospitalizace ve zdravotnickém zařízení na pracoviště v Moravském Berouně. Celkový počet těchto lůžek je 20.

Rok 2017

V roce 2017 v říjnu začala další etapa modernizace plicního oddělení a to akce "Modernizace budovy „C“ I. etapa 2 část", která zahrnovala modernizaci stávajícího plicního oddělení 6 a nadstavbu budovy C s vybudováním nového plicního oddělení. V této části byly vybudovány  ménělůžkové pokoje se sociálním zařízením, prostory pro personál i zázemí pro pacienty. 

Na pracovišti v Moravském Berouně  začala akce vybudování parkovacích ploch a oprava vozovek v okolí Pavilonu 2.

V rámci nákupů přístrojů a zařízení byl pořízen diagnostický  přístroj InBody 230, čističe, ergonomická křesla, nemocniční lůžka, elektroléčebné přístroje pro rehabilitaci, spirometrický přístroj pro ambulanci v Uničově.

V rámci NIS došlo k rozšíření o E- recept.

Rok 2018

19.10.2017 začala další etapa modernizace plicního oddělení a to akce „Modernizace budovy „C“ I. etapa 2 část.“ Tato akce byla zkolaudována 18.12.2018, a pacienti byli přestěhováni do nových prostor .

Slavnostní ukončení projektu s celkovým rozpočtem 58 mil Kč. se uskutečnilo dne 7.1.2019. Projekt byl zcela financován Olomouckým krajem, který je zřizovatelem zdravotnického zařízení.

Projekt zahrnoval modernizaci a rekonstrukci stávajícího 3 patra budovy C a nadstavbu a vybudování nových prostor budovy C. Touto akcí došlo k nejen k modernizaci stávajícího plicního oddělení, ale i vybudování nových prostor, takže bylo možné snížit počet pacientů na jednotlivých pokojích a vybudovat sociální zařízení u všech lůžkových pokojů. Došlo i k modernizaci zázemí pro oddělení – prostorů pro personál, jídelny, balkony, sklady, apod.  Součástí projektu bylo vybudování únikového schodiště v zadním traktu budovy C.

Cílem je zlepšení pobytových podmínek pacientů při hospitalizaci, ale i vybudování zázemí pro personál na lůžkových odděleních.

Na pracovišti v Moravském Berouně byla dokončena akce "Parkoviště  pracoviště Moravský Beroun". V rámci této stavby, kterou financoval Olomoucký kraj, došlo k vytvoření parkovací plochy o 17 stáních pro osobní vozidla zaměstnanců i návštěv OLÚ, včetně stání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Parkovací plocha byla odvodněna a osvětlena. Součástí projektu byla oprava (horní) části vnitro areálové komunikace.

V tomto roce byly zahájeny  akce v parcích OLÚ Paseka, p.o. Na pracovišti v Pasece byla zahájena akce "Revitalizace přírodního parku- část Sluneční louka". Na pracovišti v Moravském Berouně začala  akce "Celková rekonstrukce parku", která je naplánována s ukončením v roce  2020.

V rámci nákupu přístrojů a zařízení byly mimo jiné nakoupeny  myčky podložních mís, sprchovací vozíky, pohybový přístroj Thera-Trainer, koagulometr, elektroléčebné přístroje pro magnetoterapii, závěsná zařízení,  vybavení stravovacího provozu, kuchyně a prádelny, vybavení pro údržbu, náhradní zdroj energie pro Pavilon 1.

 V rámci NIS byl pořízen modul identifikace pacientů a nežádoucích událostí. IT oblast  začala s realizací projektu  "Kybernetická bezpečnost ICT OLÚ Paseka, p.o." Akce probíhala od 1.6.2018 do 30.6.2019 a byla  dotována ze strukturálního fondu ERDF (85 %), ze státního rozpočtu (5 %) a z prostředků Olomouckého kraje (10 %). Realizací projektu došlo k posílení ochrany informačních a komunikačních systémů OLÚ Paseka před kybernetickými útoky a zvýší se úroveň zabezpečení LAN sítě a provozovaných služeb na úroveň požadovanou zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

Rok 2019

V roce 2019 ústav prošel další  reakreditací s obhájením certifikátu kvality Spojené akreditační komise ČR v dubnu 2019.

Byla dokončena akce " Kompletní revitalizace přírodního parku OLÚ Paseka,p.o.  dílčí projekt Úprava Sluneční louky" . Tato akce byla realizována v období srpen 2018 - srpen 2019.
Úprava Sluneční louky spočívala v doplnění vybavenosti parku o rehabilitační a cvičební prvky pomáhající při léčbě pacientů, doplnil se základní mobiliář - lavice, koše a speciálně plata na ležení a slunění. Součástí vybavení je i mini altán - dvojlavice, která ochrání pacienty v případě náhlé nepřízně počasí a pítko s pramenitou vodou.

Z dalších investičních akcí a nákupů byly pořízeny přístroje a zařízení pro stravovací provoz, prádelnu, nové EKG a Biolampa, motodlahy.

Další rozšíření NIS spočívalo v pořízení modulu ošetřovatelské dokumentace. Byla dokončena akce Kybernetická bezpečnost a byl koupen systém na řízení servisních požadavků Alvao a systém hlášení závad.

Rychlý kontakt

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Paseka 145

783 97, Paseka

zapsaný u KS v Ostravě
oddíl Pr, vložka 947

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

bankovní spojení ČSOB
č.ú. 234517547/0300

ID datové schránky:
itfk6wz

vrátnice (spojovatelna)
+420 585 007 997

fax
585 007 994

mail
podatelna@olupaseka.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Požární cvičení 2011

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
slabý déšť 31 °C 21 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 26/18 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 29/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 22/15 °C