Odborný léčebný ústav Paseka Akreditováno
Odborný léčebný ústav Paseka Akreditováno

Zveřejňování informací

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), novelizace zákonem č. 241/2022 Sb.

Poskytování informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1.  Název

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Olomouckého kraje (dále jen „OLÚ“)
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Sídlo: Paseka 145, 78397 Paseka
Telefon: 585 007 802
Fax: 585 007 809
e-mail, elektron.podatelna: info@olupaseka.cz
Další kontakty (telefonická spojení, e-maily)
webové stránky: http://www.olupaseka.cz/
IČO: 00949081
DIČ: CZ00849081
Id datové schránky: itfk6wz

2.  Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Okresního úřadu v Olomouci č. 1000/188/91 ze dne 14.11.1991 s účinností od 1.1.1992 byla zřízena příspěvková organizace Odborný léčebný ústav Paseka, IČO: 00849081. Sídlo OLU: Paseka 145, 78397 Paseka. S účinností od 1.1. 2003 se stal OLU příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Na základě schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/14/17/2003 ze dne 20.2.2003 byla vydána zřizovací listina OLU.

Od 1.1. 2015 došlo ke sloučení organizací OLÚ Paseka a OLÚNG Moravský Beroun

Rada Olomouckého kraje dne 24. 7. 2014 svým usnesením souhlasila se záměrem sloučení svých příspěvkových organizací dle §27 zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č.250/2000 Sb. Toto usnesení bylo schváleno ZOK dne 19.9.2014 - UZ/12/42/2014.

Dne 19. 9. 2014 bylo po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje pod č.UZ/12/42/2014 vydáno nové úplné znění zřizovací listiny, které je upraveno v souladu s platným zněním zákonů č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech) a 129/2000 Sb. (o krajích).

OLÚ je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. OLU je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 947.

 

Hlavním předmětem činnosti OLÚ Paseka je poskytování zdravotnických služeb.

Předmět činnosti:

  • Poskytování zdravotních služeb v rozsahu oprávnění podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to ambulantní péče - v oborech diabetologie, geriatrie, chirurgie, neurologie, psychiatrie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody ( skiagrafie) rehabilitační a fyzikální medicína, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství a fyzioterapie, laboratoř klinické biochemie lůžkové péče - včetně péče následné a dlouhodobé - v oborech geriatrie, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína - a to včetně druhů péče léčebně rehabilitační péče a ošetřovatelské péče

  • Poskytování sociálních služeb podle § 35 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

 

Kromě hlavní činnosti je OLÚ oprávněn provozovat tuto doplňkovou činnost:

Doplňková činnost

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

a) provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
b) velkoobchod a maloobchod
c) Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
d) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
e) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
f) pronájem a půjčování věcí movitých
g) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
h) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
i) výroba, obchod a služby jinde nezařazené

  • hostinská činnost
  • masérské, rekondiční a regenerační služby
  • čištění a praní textilu a oděvů

Hlavní a doplňková činnost je účetně oddělena sledováním nákladů a výnosů na tyto činnosti.

 

3.     Organizační struktura

Organizační řád – „Organizační řád

Organizační schéma – „Organizační schéma

 

4.     Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Paseka 145, 78397 Paseka

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Paseka 145, 78397 Paseka

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:

Pondělí až pátek  8:00 – 14:00
(12:00 – 12:30 přestávka na oběd)

Úřední hodiny pokladny

Pondělí až pátek 7:15 až 14:30
 (12:00 – 13:00 přestávka na oběd)

Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

5.     Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu – bankovní spojení ČSOB
č.ú. 234517547/0300

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti v provozních hodinách pokladny na adrese organizace.

6.      Dokumenty

6.1.  Seznamy hlavních dokumentů organizace:

Zřizovací listina
Organizační řád
Provozní řád
Pracovní řád
Platový řád
Pokladní řád
Domácí řád
Ceník služeb
Směrnice o ochraně práv klientů
Směrnice o podávání a vyřizování stížností
Směrnice o zveřejňování a poskytovaní informací

Do výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři asistentky ředitele v úředních hodinách

6.2. Rozpočet

Očekávané plnění rozpočtu v roce 2023 – „Očekávané plnění rozpočtu 2023
Schválený rozpočet na rok 2024 – „Schválený rozpočet 2024“
Schválený střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 – „Schválený střednědobý výhled na roky 2024 a 2025“ 
– schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje

 7.     Žádosti o informace

Žádosti se podávají v místech a způsobem uvedeným v bodě 8.
Pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., je možno využít formulář:
Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999
Žádosti budou vyřízeny ve lhůtách stanovených v zákoně č. 106/1999 Sb., v platném znění.

8.    Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možno:

  • osobně – do kanceláře asistentky ředitele na adrese organizace
  • prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny: : info@olupaseka.cz
  • prostřednictvím datové schránky
  • poštou

9.     Předpisy

9.1.  Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
Zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v platném znění
Zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
Zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění
Zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhláška č. 34/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
Zákon č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Směrnice Evropského parlamentu č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice o whistleblowingu)
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách  Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím odkazu www.mvcr.cz

10. Vydané právní předpisy

OLÚ nevydává právní předpisy, pouze vnitřní předpisy příspěvkové organizace závazné pro zaměstnance OLÚ.

11. Úhrady za poskytování informací

11.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací mohou být žadatelům předepsány k úhradě vzniklé náklady ve výši dle Sazebníku úhrad za poskytnutí informací „Sazebník úhrad 106-1999

11.2.  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné rozhodnutí nebylo vydáno.

12.     Licenční smlouvy

12.1.      Vzory licenčních smluv

Organizace nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

12.2.      Výhradní licence

Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

13.     Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva – „Výroční zpráva – zveřejňované informace

Rychlý kontakt

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Paseka 145

783 97, Paseka

zapsaný u KS v Ostravě
oddíl Pr, vložka 947

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

bankovní spojení ČSOB
č.ú. 234517547/0300

ID datové schránky:
itfk6wz

vrátnice (spojovatelna)
+420 585 007 997

fax
585 007 994

mail
podatelna@olupaseka.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

OLU Paseka 2010

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
slabý déšť 31 °C 21 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 26/18 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 29/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 22/15 °C