Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / O akreditaci

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace úspěšně prošel šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standartů ve dnech 16.5.2013 - 17.5.2013. Tento certifikát je platný od 17.5.2013 do 16.5.2016

O akreditaci

Akreditace - pojem akreditace vznikl z latinského slova "credere" - souhlas, schválení, uznání, povolení. V praxi znamená "důvěryhodně prokázat způsobilost". Akreditace představuje proces, který má tři fáze:

  • rozhodnutí vstoupit do akreditačního řízení
  • příprava na akreditační šetření
  • realizace akreditačního šetření a získání akreditačního certifikátu

Akreditační certifikát - je vysvědčení o tom, že nemocnice splňuje požadavky na kvalitu, splněním požadavků akreditačních standardů. O tom, zda zdravotnické zařízení splňuje podmínky akreditačních standardů se přesvědčí inspektoři akreditační komise během akreditační inspekce přímo v nemocnici. V případě pozitivního výsledku této inspekce, nemocnice obdrží akreditační certifikát platný na 3 roky.

Výhod získání akreditačního cerifikátu je mnoho. Snadnější jednání s pojišťovnami, snadnější získávání nových pacientů a odborníků, snadnější upevnění nebo rozšíření spádové oblasti, standardizace procesů v rámci ZZ, zlepšení kvality péče, zlepšení pověsti ZZ a jiné.

V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality a v souladu s vizí, posláním a hodnotami OLÚ Paseka se ředitelka OLÚ Paseka MUDr. Zdenka Fejfárová rozhodla dne 9. února 2006 tento proces bezvýhradně podpořit a bylo vydáno prohlášení k zahájení příprav OLÚ Paseka na akreditaci dle požadavků Spojené akreditační komise ČR (SAK-ČR).

OLÚ Paseka využívá při přípravách na akreditační šetření zpracovanou metodiku plnění národních akreditačních standardů SAK - ČR.

Požadavky národní akreditace jsou rozděleny do jednotlivých standardů. Každý akreditační standard má vypracovanou tabulku, která rozvádí a specifikuje jeho požadavky (účel standardu) a uvádí příklady, jak standard naplnit. V dalších rubrikách jsou zpracovány dílčí požadavky, které jsou samostatně hodnoceny při akreditačním šetření (indikátory standardu) a zdroje informací, ze kterých budou při jejich hodnocení akreditační inspektoři čerpat (způsob kontroly). Pokud se k danému akreditačnímu standardu vztahuje zdravotnická legislativa, je uvedena v poslední rubrice (legislativní úprava), tato část je pouze informativní a má platnost pouze k datu vydání metodiky.

KZK - Kontinuální Zvyšování Kvality - jedná se o systematické a důsledné využívání několika univerzálních principů a prověřených nástrojů kvality v rámci celého OLÚ a o participaci pokud možno všech zaměstnanců. Filozofie KZK podporuje uspokojování potřeb pacientů a překonává jeho očekávání s co nejmenším úsilím, nejnižšími náklady na potřebné zdroje a s aplikováním strukturovaných procesů, které kontinuálně identifikují a zlepšují veškeré aspekty péče.

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf